نویسنده = محمد رضا منصوری دانشور
تعداد مقالات: 2
1. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-33

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور


2. پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در قلمروهای کوهستانی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبریز جاغرق

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-60

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد رضا منصوری دانشور