نویسنده = رضا مختاری ملک آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


2. تحلیل نقش توانمندی های شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان