نویسنده = بابر منصوری
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی وضعیت پیاده روها و مناسب سازی آن برای افراد کم توان جسمی و حرکتی نمونه موردی: بخش مرکزی شهر زاهدان

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-180

دکتر محمد رضا سلیمی سبحان؛ بابر منصوری؛ آیدین بندریان