نویسنده = محمدرضا منصوری دانشور
تعداد مقالات: 2
1. شناخت و مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن به روش نوین الکتروکوگووالانس در ساحل اقیانوسی مکران

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-81

محمدرضا منصوری دانشور؛ امیر محمودزاده؛ مصطفی خطیب؛ صابر خسکانان؛ احمد ذاکریان؛ احسان حسن زاده


2. بررسی آسیب شناسی امنیت شهری بر مبنای ماتریس فرآیند سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر مشهد

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-34

ابوالفضل بهنیافر؛ محمدرضا منصوری دانشور