نویسنده = احسان حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. شناخت و مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن به روش نوین الکتروکوگووالانس در ساحل اقیانوسی مکران

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-81

محمدرضا منصوری دانشور؛ امیر محمودزاده؛ مصطفی خطیب؛ صابر خسکانان؛ احمد ذاکریان؛ احسان حسن زاده


2. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-33

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور