کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


3. تحلیل نقش توانمندی های شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


4. شناخت و ارزیابی جاذبه های طبیعی منطقه گردشگری رودبارک با استفاده ازروش پرالونگ

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 76-93

سعید کامیابی؛ احترام ترحمی


5. بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان ( مطالعه موردی : شهر بابلسر )

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 40-55

معصومه براری؛ مارال فیروزمند؛ فهیمه هاشم پور