کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثرات توسعه گردشگری بر ابعاد کیفیت زندگی در شهر چابهار

دوره 17، شماره 34، بهار 1400، صفحه 102-114

مریم کریمیان بستانی؛ اسماعیل حسین زهی


3. تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


5. تحلیل نقش توانمندی های شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


6. بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان ( مطالعه موردی : شهر بابلسر )

دوره 12، شماره 24، بهار 1395، صفحه 40-55

معصومه براری؛ مارال فیروزمند؛ فهیمه هاشم پور