کلیدواژه‌ها = مدل SWOT و VIKORوAHP
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان