تعداد مقالات: 107
103. بررسی نقش مدیریت شهری در هوشمند سازی شهر (مورد مطالعه: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 267-286

کیان هایل مقدم؛ علی نوری کرمانی


104. تحلیل و ارزیابی میزان تاثیرگذاری شرایط زیست‌پذیری بر امنیت زنان (مطالعه‌موردی: شهرستان بهشهر)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 260-279

سجاد عموزاده خلیلی؛ مهدی خداداد


105. بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه گلمکان با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 280-290

محمد رضا مرتضوی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ هادی قنبرزاده


106. بررسی ارتباط ابعاد کالبدی - فضایی و توسعه پیاده‌روی در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 291-308

نبی مرادپور؛ احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد