برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات شهر نمونه موردی: محله سراب شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی در محله سراب شهر مشهد، سعی دارد راهکارهایی را درراستای بهبود کیفیت زندگی در محلات شهر ارایه دهد. بدین منظور پس از شناسایی مفاهیم و تجربیات جهانی پیرامون کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی، شاخص های پژوهش مشخص گردید. تا با بهره گیری از آنها بتوان میزان رضایتمندی ساکنین را سنجید. پس از مشخص شدن شاخص ها و زیرشاخص ها و تدوین پرسشنامه، اطلاعات به دست آمده از برداشت میدانی مورد تحلیل قرارگرفت و روابط بین متغیرها مشخص شد. با توجه به جمعیت محله سراب، بر اساس روش کوکران نمونه ای به حجم140 خانوار تعیین و به همین تعداد پرسشنامه هایی تهیه و در بین محله سراب شهرمشهد توزیع شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پاسخگویان از اکثر شاخصها تا حدودی راضی هستند، کیفیت زندگی در محله سراب متوسط و نسبتا زیاد می باشد. شاخصی مانند فرهنگی از نظر میانگین وجه نظر رتبه بالایی داشته و در مقابل شاخص کالبدی از نظر میانگین وجه نظر رتبه پایینی هست. ضریب رگرسیون (β)، نشان دادکه بیشترین تاثیرعلی برکیفیت زندگی درمحله، مربوط به شاخص محیطی باضریب تاثیر125/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها