تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد: نواحی شهری خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تهران

2 ارشد

3 کارشناسی ارشد

4 دانشجوی دکتری

5

چکیده

با توجه به رشد و گسترش شهر خرم­آباد و همچنین با در نظر گرفتن رفع نابرابری­های ناحیه­ای به عنوان یکی از مسائل مهم سیاست­ گذاری در برنامه سوم توسعه کشور، آگاهی از وضع موجود توزیع فضایی خدمات عمومی در سطح شهر و به دنبال آن تخصیص بهینه منابع در شرایط فعلی ضروری به نظر می­رسد. از این رو این پژوهش در صددبررسی و تحلیل روند گسترش فیزیکی شهر خرم­آباد و تعیین جایگاه نواحی این شهر از لحاظ برخورداری از خدمات عمومی شهری است. روشی تحقیق توصیفی - تحلیلی و به منظور تعیین جایگاه هر یک از نواحی شهری خرم­آباد در 15 شاخص خدمات عمومی شهری از مدل تاپسیس بهره­گرفته شده است. بر مبنای نتایج مدل فوق ناحیه 8 با امتیاز 820/0 رتبه اول، ناحیه 1 با امتیازی در حدود 148/0 در رتبه دوم، ناحیه 7 با امتیاز 141/0 در رتبه سوم قرار گرفته­اند. و  نواحی 22، 10 و 19 به ترتیب در پایین­ترین رتبه قرار دارند. به طور کلی می­توان گفت که که 35/4 درصد نواحی شهر خرم­آباد از لحاظ برخورداری از خدمات عمومی شهری فراتوسعه­یافته (شامل ناحیه 8)، 04/13 درصد نواحی توسعه­یافته رو به ­بالا ( شامل نواحی1، 7 و 9)، 04/13 درصد نواحی میان­توسعه (شامل نواحی 17، 21 و 23)، 35/4 درصد نواحی توسعه­یافته رو به پایین (ناحیه 14) و 22/65 درصد نواحی محروم  هستند. همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین توزیع فضایی خدمات و تراکم جمعیت بهره­گرفته شده است، ضریب همبستگی فوق معادل 03/0- می­باشد که گویای همبستگی منفی بین توزیع جغرافیایی خدمات شهری و تراکم جمعیتی شهر خرم­آباد است.

کلیدواژه‌ها