تحلیل و بررسی نقش مدیریت روستایی در جمع آوری و دفع زباله از محیطروستا(مطالعه موردی: بخش جزینک شهرستان زهک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه زابل

2 دانشجوی ارشد

6

چکیده

ﺗﻮﺳﻌﻪاﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﻲ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺠر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢﻋﻈﻴﻤﻲ از زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺸﻮرﺷﺪهاﺳﺖ. درﺣﺎلﺣﺎﺿـﺮدرزﻣﻴﻨـﻪزﺑﺎﻟـﻪﻫـﺎیروﺳـﺘﺎﻳﻲﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻣﻨﺴﺠﻤﻲوﺟﻮدﻧﺪاردوزﺑﺎﻟﻪﻫﺎیروﺳﺘﺎﻳﻲ(ﻛﻪزﻣﺎﻧﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎتآﻧﻬﺎﺑﻪﻃﻮرﻋﻤﺪهﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻮدوﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺗﺠﺰﻳﻪوﺟﺬبﻣﺤﻴﻂﻣـﻲﺷـﺪ)ﺗﺒـﺪﻳﻞﺑـﻪزﺑﺎﻟـﻪﻫـﺎیﻏﻴـﺮﻗﺎﺑـﻞﺗﺠﺰﻳـﻪﺑـﺎدوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎریﻃﻮﻻﻧﻲﺷﺪهوﺑﺮایﻣﺪتزﻣـﺎﻧﻲﻧـﺴﺒﺘﺎﻃـﻮﻻﻧﻲدرﻣﺤـﻴﻂروﺳـﺘﺎﺑـﺎﻗﻲﻣﺎﻧـﺪهوﭼﻬﺮه هایزﺷﺖﺑﻪروﺳﺘﺎﻫﺎدادهواﻧﻮاعآﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎیﻫـﻮا،آب،ﺧـﺎکراﺑـﻪدﻧﺒـﺎلدارد.محدوده مورد مطالعه در این پژوهش بخش جزینک شهرستان زهک در شمال استان سیستان و بلوچستان می باشد.جمعیت محدوده مورد نظر در سرشماری سال 1385 برابر با 6763  نفر که در 83 آبادی این بخش زندگی می‎کرده‎اند. روش تحقیق به کار رفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و در راستایی فراهم نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز  از دو روش کتابخانه ای- اسنادی و روش مطالعات میدانی استفاده شده است. با توجه به گستردگی تعداد سکونتگاه های روستایی، تعداد 10 آبادی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از طریق مصاحبه، داده های مورد نیاز گردآوری گردید.نتایج و یافته‎ها حاکی از آن است که هر چند دهیاری ها اقداماتی برای جمع‌آوری زباله در محیط‎های روستایی انجام داده‎اند اما به دلایلیهمچون کمبود بودجه تنها در 2 روستای این بخش عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط روستا انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها