تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و رگریسون چندگانه(مطالعه موردی: شهر سقز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه

2 کارشناس ارشد

3 کارشناسی ارشد

7

چکیده

در عصر کنونی، ارزیابی و مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی با رویکرد و معیار جدیدی به نام : رضایتمندی مراجعان و شهروندان، مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس نظریه های جدید، افزایش رضایتمندی شهروندان، ضمن افزایش اعتماد و مشارکت عمومی، همگرایی جامعه و اقتدار ملی را سبب شده، روند توسعه همه جانبه را ساده می سازد.هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری سقز می باشد. به طوری که یافته های پژوهش حاضر بتواند مدیران شهری را در بالا بردن رضایتمندی شهروندان و افزایش مشارکت مردمی در اجرای طرح های عمرانی، رفاهی، فرهنگی و غیره یاری رساند. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که نتایج تحقیق می تواند جنبه کاربردی داشته باشد.تعداد اعضای نمونه آماری 260  نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده است. داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار رایانه ای SPSS، با توجه به هدف مطالعه، با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چند گانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که 23 متغیر شناسایی شده زیر عنوان 5 عامل کلی عمرانی- خدماتی، توسعه شبکه ارتباطی، برنامه ریزی- مدیریتی، خدمات رسانی شهر و توسعه عمرانی – جذب مشارکت شهروندی قابل دسته بندی هستند. 5 عامل استخراج شده جمعاً قادر به تبیین 5/62 درصد از تغییرات کل شاخص های بررسی شده هستند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که عامل های استخراج شده جمعاً قادرند 8/99 درصد از واریانس متغیر وابسته ی رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در شهر سقز را تبیین کنند. عامل های عمرانی- خدماتی، برنامه ریزی-مدیریتی، خدمات شهر، توسعه شبکه ارتباطی و توسعه عمرانی- جذب مشارکت شهروندی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در جلب رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری دارند.

کلیدواژه‌ها