بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان ( مطالعه موردی : شهر بابلسر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور واحد ساری، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر، همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم جهانی را در بر گرفته و پدیده ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است. در این مقاله نگرش جامعه میزبان نسبت به تاثیرات اقتصادی گردشگری در شهر بابلسر بررسی و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارائه می گردد تا ضمن منافع حاصل از آن، بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل نمونه گیری از کلیه شهروندان شهر بابلسر در سال 1391 که طبق فرمول کوکران تعداد 381 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند.با استفاده از پرسشنامه روابط بین متغیرها از طریق آماره های توصیفی ( جدول فراوانی، نمودار و...) و آماره استنباطی (آزمون T) در قالب نرم افزار spssمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد بین متغیرگردشگری و متغیرهای توسعه اقتصادی در سطح 05/0 و سطح معنا داری 000/0p= رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه 6/96 درصد شهروندان تاثیر گردشگری در توسعه مولفه های اقتصادی را متوسط تا خیلی زیاد ارزیابی نموده اند.

کلیدواژه‌ها