شناخت و ارزیابی جاذبه های طبیعی منطقه گردشگری رودبارک با استفاده ازروش پرالونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاداسلامی سمنان، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از کشورهای جهان، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید، اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. گردشگری از آن دسته از صنایع است که درآمدها و عواید بیشماری برای جوامع بدنبال دارد. پس از دگرگون شدن تقاضاها در دهه ی 90 و پاگذاشتن به قرن 21، اشکال دیگری از گردشگری جانشین گردشگری انبوه مرسوم شدند. زمین گردشگری یا ژئوتوریسم یکی از آن اشکال است که بر شناخت اشکال و فرآیند های زمین شناختی تمرکز دارد. توجه به این بخش از گردشگری بدلیل رقابتی شدن مقاصد گردشگری روز به روز بیشتر         می شود. در این پژوهش جاذبه های طبیعی منطقه گردشگری رودبارک در استان سمنان شناسایی شده و قرار گرفته است. برای ارزیابی اشکال منطقه از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و داده های میدانی استفاده شده و میزان قابلیت های گردشگری طبیعی اشکال بر اساس روش پرالونگ مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شده اند.  بر این اساس لندفرم جنگل رودبارک به علت وجود جنگل ابر، تنوع گیاهی و جانوری و وجود چشم اندازهای زیبای طبیعی با میانگین ارزش گردشگری 75 /0 و میانگین ارزش بهره وری 56/0 دارای بالاترین ارزش  اکوتوریسم درمنطقه می باشد.که با ایجاد زیر ساخت های گردشگری و معرفی آن می تواند در جذب گردشگر در برد ملی و بین المللی موفق عمل کند.

کلیدواژه‌ها