مبلمان شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی پارک های شهر سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4 کارشناسی علوم اجتماعی

چکیده

یکی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری در شهرهای امروزی چگونگی گذران اوقات فراغت شهروندان است ویکی از گزینه های مورد استقبال شهروندان پارک های شهری است.مبلمان شهری یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در جذب شهروندان برای گذران اوقات فراغت موثر باشد.در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه) به بررسی فاکتور های طراحی،مکانیابی و گزینش مبلمان وعوامل فرهنگی و روانشناسانه پارک های شهر سبزوار و کیفیت فضایی آن پرداخته و سپس در قسمت آمار استنباطی با استفاده از روش رگرسیون خطی به بررسی رابطه متغییرها پرداختیم و در پایان به این نتیجه دست یافتیم که کیفیت مبلمان(طراحی،مکانیابی و گزینش) همراه با کیفیت فضایی و عوامل فرهنگی و روانشناسانه حاصل از آن تاثیر مستقیمی در جذب شهروندان برای گذران اوقات فراغت شهروندان دارد و این در حالی است که مبلمان پارک های شهری سبزوار از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها