نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد تعاونی ها ( مطالعه موردی دهستان بالاولایت شهرستان کاشمر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

2 جهاددانشگاهی واحد مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم نوینی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران و علمای علوم اجتماعی، توسعه و توسعه روستایی را به خود معطوف داشته است و بانک جهانی از آن به عنوان حلقه گمشده ای یاد می کند که در صورت وجود آن می توان فقر را کاهش داد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به مثابه منبع با ارزشی که با خلق هنجارها واعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود اشاره دارد. تحقیق حاضر با در نظر داشتن این مهم به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در شهرستان کاشمر از توابع استان خراسان رضوی پرداخته است. روش این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حـاصل از پرسشگـری با استفـاده از نرم افزارهای Excell ، Spss  تحلیل آماری شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون T و کای دو استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که  در حوزه مورد مطالعه ،عضویت در شرکت تعاونی تاثیری در افزایش مشارکت اجتماعی نداشته است همچنین بین اعتماد اجتماعی و عملکرد تعاونی ها رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها