بررسی تغییرات درجه حرارت وبارش ایستگاه بندرعباس با روش من - کندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، گروه جغرافیا

2 استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ،گروه جغرافیا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ،گروه جغرافیا

چکیده

افزایش درجه حرارت کره زمین ناشی از عوامل مختلف طبیعی و انسانی تغییرات وسیعی را در شرایط اقلیمی سیاره زمین ایجاد نموده و باعث تغییراتی در زمان و مکان بارش و سایر عناصر اقلیمی گردیده است . به منظور بررسی وارزیابی تغییرات درجه حرارت وبارش  بندرعباس داد ه های مربوط  به مقادیر درجه حرارت و  بارش ایستگاه  بندرعباس طی دوره آماری 2005-1956 میلادی از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. محاسبات وتحلیل ها برروی میانگین ،حداقل وحداکثردرجه حرارت و میانگین  بارش  ماهانه ،فصلی و سالانه انجام شده است.مقطع زمانی مورد مطالعه دراین تحقیق یک دوره 40ساله است . بااستفاده ازروش رتبه ای من - کندال وآزمون نقاط چرخش(عطف) نوع وزمان تغییرات مشخص شده است.نتایج حاصل ازتحلیل داده ها نشان می دهد که زمان شروع بیشترتغییرات ناگهانی واز هردونوع روند و نوسان بوده است وهمچنین میزان تغییرات در  ماه سپتامبر با 0.26- و فصل  تابستان با 0.23 - نسبت به ما هها و فصول دیگر بیشتر است.
 
 

کلیدواژه‌ها