بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی حاصل از اجرای طرح های هادی درنواحی روستایی(نمونه موردی: دهستان میش خاص در استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور فریمان، ایران

2 مدرس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور ایلام، ایران

چکیده

    در دنیای مدرن امروز اجرای طرح های هادی روستایی نقش اساسی در ایجاد تحولات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نواحی روستایی دارد. از این رو  این  نوشتار پیامدهای حاصل از اجرای طرح های هادی روستایی در دهستان میش خاص شهرستان ایلام را هدف قرار داده و در پی یافتن پاسخ درخور به این سوال است که بعد از گذشت چندین سال از اجرای طرح های هادی در بسیاری از روستاهای کشور و از جمله روستاهای دهستان میش خاص شهرستان ایلام اثرات آن ها بر زندگی مردم و توسعه ی نواحی روستایی چه بوده است؟ تحقیق به شیوه ی تحلیلی – کاربردی  و به کمک مطالعات میدانی و اسنادی محقق شده است. جامعه ی نمونه پژوهش 238 نفر از سرپرستان خانواده های ساکن روستاهای دهستان میش خاص بوده که به صورت تصادفی با روش ریاضی و به کمک فرمول کوکران تعیین شده است. یافته های اولیه ی پژوهش که با استفاده از آزمون های آماری نرم افزار  spss   مورد تایید قرار گرفته نشان می دهد که بیشترین اثرات اجرای طرح ها در تغییر بافت واحدهای مسکونی، معابر و همچنین کاهش مشکلات زیست محیطی در سکونتگاه های روستایی بوده است. نتایج دیگر تحقیق نشان می دهد که با وجود کاهش مهاجرت های روستا- شهری در روستاهایی که طرح در آن ها اجرا شده اما اجرای طرح های هادی به دلیل توجه کمتر به توانمندی های مردم بومی باعث تحولات مثبت اقتصادی در سطح سکونتگاه های روستایی محدوده ی مورد مطالعه نشده است.

کلیدواژه‌ها