ارزیابی شرایط آسایش انسانی تالاب های پلدختر بر اساس مدل های زیست اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد، ایران

چکیده

قبل از هر استفاده ای از یک منبع، اگاهی از قابلیت ها و توان آن منبع ضروریست، تا سیاستگزاری و برنامه ریزی بر اساس توان منبع به صورت پایدار انجام شود. شناخت توان آسایش زیست اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند نقش بسیار مهمی در آمایش سرزمین و در نهایت به توسعه مناطق محروم کمک کند. روش کار در این  پژوهش تحلیلی و با استفاده از داده های عناصر اقلیمی میانگین روزانه دمای هوا ، دمای خشک، میانگین سرعت باد غالب بر متر بر ثانیه و دمای هوا به سانتیگراد ایستگاه سینوپتیک پلدختر در طی دوره آماری  1390- 1377 و  سپس تجزیه و تحلیل آنها در قالب سه مدل زیست اقلیمی EvanzشاخصBecker و مدل  Trmvhygrmtryk بوده است تا ضمن دستیابی و مقایسه نتایج حاصل شده از هر مدل با هم  یک دید همه جانبه گر و ترکیبی و دارای ضریب اطمینان بالای نسبت به وضیعت آسایش انسانی حاصل شود. نتایج بررسی شاخص های زیست اقلیمی بیانگر وجود شرایط آسایش حرارتی در ماههای مهر ، فروردین، آبان و اسفند و در فصل تابستان دارای شرایط عدم آسایش حرارتی و دوره سرد سال دارای شرایط آسایش دمای خنک و ملایم می باشد.
 

کلیدواژه‌ها