بررسی عوامل مؤثردر عدم استفاده و توسعه بام سبزدرکاهش جزایرحرارتی کلان شهرها (نمونه موردی: شهرمشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی واستفاده بیش ازحد از وسایل نقلیه موتوری از عوامل مؤثر بر افزایش دمای هـوا در نـواحی شـهری اسـت کـه و موجب ایجاد جزیره حرارتی بر روی مناطق شهری و محیط اطراف می‌شود و اثرات ناشی از آن نقشی مهمی در کیفیت هوادارد؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش بالای زمین سبب استفاده بیشتر از زمین برای ساخت وساز و پایین آوردن فضای سبز شده است به‌طوری که استفاده از فناوری بام سبز در شهرهای کلان ایران درجهت بهبود کیفیت محیط زیست شهری گزینه‌ای مناسب باشد. این پژوهش به‌صورت کاربردی و با مطالعات توصیفی_تحلیلی و با استفاده از تکنیک AHP در شناسایی موانع کسترش بام سبز در مشهد پرداخته‌شده است. در این راستا با بررسی زمینه‌های توسعه بام سبز و استفاده نظرات کارشناسان ابعاد اصلی عدم توسعه بام سبز شناسایی، که حاصل آن تعیین محورها اصلی و موانع موجود هست. موانعی چون: هزینه بالا بام سبز نسبت به بام معمولی، ارزان بودن انرژی، نبود صنعت بومی بام سبز و پژوهش‌های کاربردی، نبود طرح‌هایی با توجیه اقتصادی در مردم و مسئولین ونبود قوانینی مدون در این خصوص بر سر راه توسعه بام سبز مشهد محسوب می‌شود. استفاده از تجربه دیگر کشورها، آشنا کردن مسئولین و مردم با مزیت بام سبز، بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و...راهکار پیشنهادی برای بام سبز هست.

کلیدواژه‌ها