معیارهای رفتار رأی‌دهندگان انتخابات مجلس شهرستان فلاورجان در سه دوره انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ازجمله موضوعات مهم در جغرافیای انتخابات، بررسی رفتار رأی‌دهندگان است. رفتار انتخاباتی به‌عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد و فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای بر پایه‌ی جغرافیای همان جامعه شکل می‌گیرد؛ بنابراین در بررسی و تحلیل رفتار‌های انتخاباتی، نقش عوامل جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی .... حائز اهمیت است. در بحث رفتار سیاسی رأی‌دهندگان، پرسش این است که چه مؤلفه‌هایی در رفتار رأی‌دهندگان تأثیر دارد. نتایج انتخابات در منطقه فلاورجان نشان می‌دهد که کاندیدای منتخب در سه دوره مجلس شورای اسلامی، بیشترین درصد آراء حوزه انتخابیه فلاورجان را کسب نموده است لذا این تحقیق به بررسی الگوی رفتار رأی‌دهندگان شهرستان فلاورجان-اصفهان باهدف تعیین معیارهای رفتار رأی‌دهندگان پرداخته است و با استفاده از فرمول کوکران جامعه آماری موردمطالعه 384 نفر انتخاب گردید. این پژوهش از طریق  داده‌های پرسشنامه طیف لیکرت ، گروه دلفی و به‌کارگیری نرم‌افزار ExpertChoice و spss تجزیه‌وتحلیل ونشان می‌دهد که مؤثرترین عامل در رفتار رأی‌دهندگان، محلی گرایی و کمترین تأثیر را احزاب داشته است.

کلیدواژه‌ها