تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی بر پایداری اشتغال روستایی (نمونه‌ی موردی: شهرستان کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

تعاونی های کشاورزی اهرمی مناسب بـرای توسـعه اقتصادی، اجتمـاعی و ابـزاری در گـردآوری نیروهـا و منـابع توسـعه به شمار می آیند. هدف از مطالعه حاضر تحلیل عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی برپایداری اشتغال روستایی در شهرستان کاشان هست. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی از لحاظ جمع آوری داده ها میدانی  و ازنظر میزان کنترل متغیرها از نوع توصیفی – تحلیلی محسوب می‌شود. جامعه آماری شامل تمامی تعاونی های روستایی فعال در سطح شهرستان کاشان  می باشدکه شامل 400 نفر اعضا و مدیران تعاونی‌های کشاورزی کاشان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای به تعداد196 نفر محاسبه شده که از این تعداد 30 نفر از مدیران و مسئولین اجرایی تعاونی‌های کشاورزی و کارشناسان ادارات مربوطه و 166 نفر اعضای فعال 4 تعاونی کشاورزی این شهرستان می‌باشند. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه افراد صاحب‌نظر درزمینه تعاونی و کارآفرینی در اداره تعاون روستایی و همچنین نظرات اساتید محترم تعیین گردیده و جهت پایایی آن از روش آلفای کرون باخ استفاده شد. ضریب آلفای کرون باخ در پرسشنامه اعضا 82/0 و پرسشنامه مسئولین 87/0 به دست آمد که مبین پایایی سؤالات است. برای سطح معناداری ازآزمون همبستگی پیرسون و برای ترسیم نقشه نیز از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش درمجموع تعاونی‌های کشاورزان کاشان در ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش کاملاً مثبتی ندارند. نتایج همبستگی نیز نشان می‌دهد دومتغیره جنسیت و تحصیلات در ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش مثبتی دارند ولی متغیر سن رابطه معناداری با اشتغال و کارآفرینی ندارد.

کلیدواژه‌ها