تحلیل نقش توانمندی های شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

  گردشگری ورزشی بخشی از گردشگری به شمار می‌آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است.هدف از این پژوهش  تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی  می باشد. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات  از پرسشنامه و آمار نامه استان اصفهان و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است . جهت رتبه بندی از مدل رتبه بندی منطقه ای ویکور(VIKOR) و برای وزن دهی آن از مدل AHP استفاده گردیده است. و از مدل ارزیابیSWOT برای تعیین نقاط قوت  ،  ضعف  ،  فرصت و تهدید در بخش گردشگری ورزشی استفاده شده است. . نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد شهرستانهای اردستان ،نایین ، گلپایگان در سه سطح اول و شهرستان های مبارکه ، اصفهان و فریدن در سه سطح آخراز  نظر شاخص های گردشگری ورزشی قرار دارند و موقعیت جغرافیایی مناسب استان مهمترین نقطه قوت، کمبود زیر ساخت های ورزشی مهمترین نقاط ضعف ،رونق اشتغال در بخش های مختلف مهمترین  فرصت و از بین رفتن تدریجی منابع طبیعی مهمترین  تهدید در زمینه گردشگری ورزشی استان باشندو با توجه به  نتایج به دست آمده از جدول عوامل داخلی و خارجی گردشگری ورزشی استان اصفهان  استراتژی های so (تهاجمی) دارای بیشترین  وزن می باشد. بنابراین استان اصفهان  دارای توانمندی برای توسعه گردشگری ورزشی می باشد .

کلیدواژه‌ها