بررسی تاثیر مزارع میگو بر توسعه روستایی مطالعه موردی: منطقه چوئبده شهرستان آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در روستاها زندگی می کنند که باید توجه لازم صورت گیرد . هرگونه عدم توجه به روستا ممکن است اثراتش در سایر سکونتگاه های انسانی مشاهده شود .در مبانی توسعه روستایی توجه به سرمایه گذاری ها ی لازم در کشاورزی مدرن و صنایع تبدیلی و کوچک و توانمدیهای محیطی مورد توجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مزارع میگو بر توسعه روستایی منطقه چوئبده می باشد. پژوهش حاضر از نوع  توصیفی –تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است . داده های مورداستفاده در این پژوهش از طریق روش پرسشنامه جمع آوری شده است . جامعه آماری تحقیق تعداد 1505خانوار می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای به  تعداد 175 پرسشنامه تهیه شده است و نمونه ها نیز با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه از طریق SPSS طبقه بندی شده برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است . همچنین برای ترسیم نقشه ها از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد مزارع میگو در شهرستان آبادان می تواند باعث ایجاد تغییرات فیزیکی، تغییرات اقتصادی و تغییرات اجتماعی در مناطق روستایی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها