ارزیابی و بررسی پل‌های عابر پیاده شهری به لحاظ کیفیت خدمات و زیبایی منظر (مطالعه موردی کمربندی شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری ،‌ سبزوار ،‌ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری ،‌ سبزوار ،‌ایران

3 کارشناسی ارشد، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران ، تهران ،‌ایران

چکیده

پل عابران های پیاده یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین تسهیلات موردنیاز عابران پیاده برای عبور از عرض جاده‌ها می باشند. علارغم مطالعات متعددی که در مورد زیباشناسانه و هماهنگی بصری با محیط اطراف پل‌ها صورت گرفته اما متاسفانه در شهر مشهد به زیباشناسانه پل‌های هوایی در فضای شهری توجه نشده است و پل را صرفاً عنصری عملکردی در ترافیک شهری تلقی می‌دانند و از بعد بهبود کیفیت بصری شهر نادیده انگاشته شده است. در مطالعه حاضر، ارزیابی پل‌های عابر پیاده شهری به لحاظ کیفیت خدمات و زیبایی منظر در کمربندی شهر مشهد است. جهت بررسی موضوع به تحلیل شاخص‌هایی: کیفیت ورودی وخروجی، دسترسی، امنیت، روشنایی، زیبایی و نظافت وارتباط بصری پل‌های هوایی و منظر شهری اطرف آن از طریق پرسشنامه از 384 نفر مورد بررسی قرارگرفت. در بخش مطالعات میدانی نیز از طریق انجام تکمیل پرسشنامه از شهروندان، اطلاعات جمع آوری و محل پر کردن پرسشنامه ها با تعداد مشخص به وسیله GPS مکان گزینی شده است و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند و در نرم افزار GIS از داده های هر یک از شاخص های میانگین گرفته و پس از آن با استفاده از درون یابی (IDW) ، نقشه تحیلی فضایی برای هریک از شاخص ها بدست آمده است .نتایج این مطالعات نشان داده است که در شهرمشهد سطح رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده بسیار پایین می‌باشد. همچنین به دلیل عدم در نظرگیری  اصول طراحی همخوان با زمینه و هماهنگی بصری میان پل و منظر شهری کیفیات زیباشناختی پل‌های عابرپیاده در فضای شهری مشهد پایین می‌باشد.

تازه های تحقیق

کاربردی است

کلیدواژه‌ها


راکات شهروندان از روش پیمایشی استفاده شده است که از طریق پرسشنامه‌ای تصویری که درجه بندی شده است ارائه گردید.. در واقع در این روش جهت ارزیابی کیفیات بصری تصاویر، ترجیحات افراد نسبت به آن تصاویر سنجیده می‌شود که در بسیاری از تحقیقات مشابه از این روش استفاده می‌شود و اعتبار استفاده از تصاویر و جایگرین کردن آنها به جای محیط‌های واقعی مورد بررسی قرار گرفته و توسط بسیاری از مطالعات مرتبط تأیید شده است (برنالدز،1988: 98). در زمینه اولویت بندی کیفیات زیبایی شناختی پل‌های عابر پیاده مورد مطالعه و بر اساس مقیاس چهار نقطه‌ای لایکرت، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این روش، پس از مرتب نمودن کل 25 تصویر مورد نظر در تحقیق بر اساس اولویت بندی ترجیحی شرکت کنندگان 4 تصویر اولیه با بالاترین میانگین ترجیح و 4 تصویر با پایین‌ترین میانگین ترجیح به دست آمده است. هدف از انجام این روش در واقع تعیین تصاویر با ویژگی‌های بصری مشترک که منجر به میانگین‌های ترجیحی بالا یا پایین تصاویر شده‌اند. در نتیجه تصاویر از گروه‌های تعیین شده با عناوین بیشترین و کمترین ترجیح داده شده در مقایسه با یکدیگر قرار گرفته تا از آن طریق بتوان ترجیحات افراد نسبت به پل‌های عابر پیاده با فرم مشابه در مناظر شهری مختلف را بر اساس کیفیات زیباشناسانه ویژگی‌های ّ آن‌ها تعیین نمود. و در نهایت نیز نقش و اهمی بصری مناظر شهری را بر کیفیات زیباشناسانه پل‌های عابر پیاده مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است، در شناسایی محل پل‌های عابر پیاده با استفاده از روش تصویری (عکسبرداری) و همچنین موقعیت محل پل‌ها و همچنین محل پر کردن پرسشنامه‌ها با تعداد مشخص با GPS با استفاده ازنرم افزار GIS نشان داده شده است. از میان جامعه آماری تحقیق و بر اساس استفاده از فرمول کوکران نسبت به تعیین تعداد نمونه تحقیق اقدام گردید بر این اساس حجم جامعه که فقط مناطق مورد استفاده از پل‌های عابر پیاده می‌باشد 1983296 نفراست، که برای هریک ازمناطق مورد مطالعه (1،2،3،6،7،8،11) تعداد نمونه 384 نفر بدست آمد. در بخش مطالعات میدانی نیز از طریق انجام تکمیل پرسشنامه از شهروندان، اطلاعات جمع آوری و محل پر کردن پرسشنامه ها با تعداد مشخص به وسیله GPS مکان گزینی شده است و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند و در نرم افزار GIS از داده های هر یک از شاخص های میانگین گرفته و پس از آن با استفاده از درون یابی (IDW) ، نقشه تحیلی فضایی برای هریک از شاخص ها بدست آمده است .

 منطقه مورد مطالعه در این پژوهش درموقعیت جغرافیایی 43 36 59 شرقی 45 17 36 شمالی است شهرمشهد دومین کلان شهر پس ازتهران می‌باشد که جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۹۰ براساس مرکز سرشماری ایران 2،766،258 نفرمی باشد. همان گونه که در شکل شماره (1) مشاهده می‌شود محور مورد مطالعه به طور دقیق شامل کمربندی کلان شهر مشهد می‌شود. این کمربندی به لحاظ جهت جغرافیایی از شمال غرب به طرف جنوب غرب کشیده شده و از آنجا به سمت جنوب شرق و سپس منتهی به شمال شرق می‌شود. تعداد پل‌های عابر پیاده منطقه با نرم افزار جی آی اس نمایش داده شده است که درمجموع شهر مشهد 122 پل عابر پیاده وجود دارد، که از این تعداد 25 پل آن در کمربندی شهر مشهد قرار دارد که از این تعداد فقط 10 پل آن مکانیزه می‌باشد. بیشتر پل‌های عابر پیاده کمربندی شهر مشهد در قسمت ضلع شمالی و جنوب شرقی واقع شده است و ضلع جنوب و جنوب غربی کمربندی شهر مشهد به دلیل عرض بسیار زیاد کمربندی، برای عبور عابران، زیرگذر طراحی شده است. در مجموع تعداد زیرگذرهای موجود در کمربندی به 40 زیرگذر می‌رسد. باتوجه به شکل شماره (2) که نقشه کاربری اطراف پل‌های عابر پیاده کمربندی شهر مشهد را نمایش می‌دهد بیشترین کاربری را مناطق مسکونی، تشکیل می‌دهد به طوری که وجود کمربندی شهر می‌شود سبب شده است که عبور و مرور عابران پیاده به داخل و خارج کمربندی به وسیله پل و زیر گذر صورت بگیرد، باتوحه به این عامل و همچنین وجود مدارس، مرکز درمانی، پارک و مراکز خرید که در نزدیکی این کمربندی قرار دارد عملاً به یکی از شریان‌های مهم عبور عابران پیاده را در زمان‌های بخصوصی از طول شبانه روز سبب شده است.

 

 

شکل 1: نقشه محدوده مورد مطالعه و پل‌های عابر پیاده شهر مشهد،منبع:(نگارندگان).

 

شکل 2: نقشه کاربری اطراف پل‌های عابر پیاده شهر مشهد،منبع:(نگارندگان)

یافته های تحقیق

 

     از میان جامعه آماری تحقیق و بر اساس استفاده از فرمول کوکران نسبت به تعیین تعداد نمونه تحقیق اقدام گردید. بر این اساس حجم جامعه که فقط مناطق مورد استفاده از پل‌های عابر پیاده می‌باشد 1983296 نفراست، که برای هریک ازمناطق مورد مطالعه (1،2،3،6،7،8،11) تعداد نمونه 384 نفربدست آمدکه در جدول شماره (2) جمعیت مناطق به تفکیک نمایش داده شده است. همچنین موقعیت محل پل‌ها و محل پر کردن پرسشنامه‌ها باتعداد مشخص با GPS با استفاده ازنرم افزار GIS نشان داده شده است. نقشه شماره (3) پراکندگی پرسشنامه در سطح کمربندی را نشان داده شده، پرسشنامه به روش تصادفی سیستماتیک از میان شهروندان ساکن در مناطق مورد مطالعه شهرداری مشهد اقدام گردید. جهت ارزیابی کیفیات بصری تصاویر، ترجیحات افراد نسبت به آن تصاویر سنجیده شده است که نتایج بدست آمده به شرح زیر ارائه شده‌اند:

 

جدول 2:جمعیت شهرمشهد و تعداد پل ها منطقه

نام

جمعیت

پلهای کمربندی

تعدادپرسشنامه

مشهد

2,766,258

-

-

منطقه 1

434,729

1

16

منطقه 2

434729

6

96

منطقه 3

367027

4

69

منطقه 6

230289

6

96

منطقه 7

229940

3

48

منطقه 8

94227

1

16

منطقه 11

192355

4

69

جمع

1983296

25

384

منبع: (مرکزآمار ایران، سرشماری سال 1390)


 میزان رضایت شهروندان از پل‌های عابر پیاده احداث شده

     در خصوص سنجش میزان رضایت شهروندان از گذرگاه‌های عابر پیاده احداث شده متغیرها و شاخص‌های زیر شامل کالبدی، دسترسی، خوانایی، امنیت، دید و منظر  و ادراک زیباشناختی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است:

کالبدی

  یکی از عناصر بسیار مهم در طراحی پل‌های عابر پیاده ورودی و خروجی آن است که باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که رضایت مطلوبی را برای استفاده کنندگان به دنبال داشته باشد پل‌های عابر پیاده را باید در امتداد کوتاه‌ترین مسیراصلی عابرین پیاده قرارداد. و به صورت طبیعی درمسیر حرکت پیاده‌ها واقع باشد، تا مورد استفاده قرارگیرد از این نظر، طرح ورودی اهمیت زیادی دارد، طرح ورودی باید چنان باشد که به عنوان قسمتی ازامتداد طبیعی مسیر پیاده‌ها به نظر آید. درمواردی که عابرین به طور طبیعی به پل هدایت نمی‌شوند، برای تنظیم عبورآنها به ورودی وجلوگیری ازعبور همسطح آن‌ها، نصب نرده‌ها و گاردها به منظور جلوگیری عابرین پیاده به خیابان الزامی می‌باشد. ازجمله نکات دیگری که باید مد نظر باشد توجه به این نکته است که پل‌ها باید برای معلولین جسمی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند و افراد میان سال و بیماران و.. قابل استفاده باشد. به این منظور، باید آسانسور وپل برقی در پل‌ها ایجاد کردتا استفاده کنندگان از پل را جذب کرد، چرا که راحتی و آسایش باعث جذابیت می‌شود. همچنین طول و عرض ورودی و داخل پل های عابر پیاده نیز باید گونه ای باشد که فرد در آن احساس راحتی کند.سازه بنا نیز در القا حس جذابیت برای استفاده عابران تاثیر به سزایی دارد. باتوجه به جدول و شکل شماره (3) حدود 70 درصد شهروندان از وضعیت ورودی و خروجی پل‌های هوایی رضایت ندارند که بیشترین نارضایتی را می‌توان در نبود پل برقی، آسانسور و عدم توجه به در طراحی ورودی‌ها برای تمام افراد جستجو کرد. بیشترین رضایت از ورودی‌ها را می‌توان به پل‌های شمال کمربندی مانند: پل‌های استقلال و پارک ملت دانست ک تا حدودی به این عوامل توجه شد است.

 

جدول 3: میزان رضایت شهروندان از کیفیت ورودی وخروجی پل‌های عابرپیاده

فراوانی تجمعی

درصد اعتبار

درصد

فراوانی

معیار

8.9

8.9

8.9

34

خیلی خوب

18.8

9.9

9.9

38

خوب

29.4

10.7

10.7

41

متوسط

46.6

17.2

17.2

66

ضعیف

100

53.4

53.4

205

خیلی ضعیف

 

100

100

384

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3: تحلیل فضایی کیفیت ورودی و خروجی


 

 

دسترس

    از جمله عناصر مهم دیگر در پل‌های عابر پیاده دسترسی به آنهاست و باید در محل‌هایی تعبیه شوند که به محل عبور عابر پیاده نزدیک و سهولت دسترسی را برای عابرین پیاده فراهم نماید.. استفاده از پیاده روهای وسیع ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و معابر اصلی و محل های عبور عابر پیاده  یکی از مهمترین عوامل در دسترس بودن پل های عابر پیاده می باشد چرا که توجه به این عوامل باعث می شود که پل ها کارایی اصلی خود را که همانا عبور عابرین از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد برا انجام دهند. باتوجه به جدول و شکل شماره (4) و شکل شماره(6) می‌توان این گونه برداشت کرد که 67 درصد شهروندان نسبت به دسترسی به پل‌ها رضایت ندارند که بیشترین نارضایتی در قسمت شرق و شمال و شمال غرب می‌باشد که کمبود پل در این مناطق بسیار حس می‌شود چراکه فواصل این پل‌ها بایکدیگر بسیار زیاد می‌باشد و پل‌های موجود جوابگوی شهروندان نمی‌باشد.

 

جدول 4:میزان رضایت شهروندان از کیفیت دسترسی به پل‌های عابرپیاده

فراوانی تجمعی

درصد اعتبار

درصد

فراوانی

معیار

4.4

4.4

4.4

17

خیلی خوب

15.4

10.9

10.9

42

خوب

32.6

17.2

17.2

66

متوسط

49.2

16.7

16.7

64

ضعیف

100

50.8

50.8

195

خیلی ضعیف

 

100

100

384

جمع

 

 

 

 

 

شکل 4: تحلیل فضایی از کیفیت دسترسی

 

شکل 5: نقشه محدوده خدمات دهی هر یک از پل‌های عابر پیاده


 

 

امنیت

     امنیت گذرگاه‌ها ازجمله عوامل بسیار مؤثر در کسترش پیاده روی می‌باشد. عابران پیاده درخلوت و تنهایی، خود را کاملاً بی دفاع احساس می‌کنند ایجاد امنیت برای عابران پیاده می‌تواند با تأمین روشنایی کافی و نورپردازی قوی، نصب دوربین‌های مدار بسته، مشخص بودن و بدون مانع بودن کامل مسیر عبور، نبود مکانی برای پنهان شده، تأمین دید کافی برای عابران پیاده ازجمله عوامل مهم در ایجاد امنیت می‌باشد. باتوجه به جدول و شکل شماره (5) این گونه برداشت می‌شود که حدود 87 درصد شهروندان احساس امنیت در هنگام عبور ازپل هایی هوایی ندارند این عدم احساس امنیت را می‌توان در بیشتر پل‌ها مشاهد کرد.

 

جدول 5: میزان رضایت شهروندان از کیفیت امنیت در پل‌های عابرپیاده

فراوانی تجمعی

درصد اعتبار

درصد

فراوانی

معیار

8

8

8

3

خیلی خوب

2.6

1.8

1.8

7

خوب

12.5

9.9

9.9

38

متوسط

29.7

17.2

17.2

66

ضعیف

100

70.3

70.3

270

خیلی ضعیف

 

100

100

384

جمع

 

 

 

 

 

شکل 6: تحلیل فضایی ازکیفیت امنیت

روشنائی یکی از ضرورت‌های بسیار مهم در طراحی فضاهای شهری علی الخصوص در هنگام تاریکی است که می‌تواند امنیت مطلوبی را برای شهروندان مهیا نماید. روشنایی علاوه بر زیبایی باعث ایجاد امنیت می‌شود. روشنایی که به دنبال زیبایی و امنیت شهروندان باشد با استفاده از نورهای مختلف باعث جذابت و کشاندن شهروندان از استفاده از پل می‌شود و باعث زیبایی شهر ورضایت در شهروندان می‌شود. باتوجه به جدول شماره (6) و شکل شماره (7) می‌توان استنباط کرد که در حدود 74 در صد شهروندان از کیفیت روشنایی موجود در پل‌های عابر پیاده در سطح کمربندی شهر ناراضی هستند این نارضایتی بیشتر در قسمت شمال، شمال شرق و جنوب کمربندی می‌باشد. عدم روشنایی در این قسمت‌ها علاوه بر عدم جلب رضایت شهروندان سبب ناامنی در این محل‌ها شده وسبب می‌شود که افرد از پل‌ها استقبال نکنند.

 

جدول 6: میزان رضایت شهروندان ازکیغیت روشنایی پل‌های عابرپیاده

فراوانی تجمعی

درصداعتبار

درصد

فراوانی

معیار

2.6

2.6

2.6

10

خیلی خوب

9.6

7

7

27

خوب

27.6

18

18

69

متوسط

44

16.4

16.4

63

ضعیف

100

56

56

215

خیلی ضعیف

 

100

100

384

جمع

 

 

 

 

 

 

شکل 7:تحلیل فضایی از کیفیت روشنایی

دید و منظر

 

    زیبائی و نظافت از جمله شاخص‌های مؤثر در مطلوبیت محیط شهری است. ایجاد محیطی زیبا توام با نظافت مستمر می‌تواند باعث ماندگاری بیشتر مردم در فضاهای شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهری شود. درمورد زیبایی پل‌ها عابر پیاده باید به موارد بسیاری توجه کرد که ازجمله این موارد می‌توان به نحوه استقازا پل‌ها، استقرار تجهیزات شهری، ایجاد فضای سبز، نورپردازی، استفاده از رنگ بندی‌ها زیبا، استفاده از نقاشی‌های کف و حتی سقف پل و عدم استفاده از تبلیغات بی روح بر روی پل‌ها، استفاده از گل کاری در ورودی و داخل، استفاده از موسیقی و ... اشاره کرد. همچنین باید از طریق نشانه‌ها و علایمی که نشان دهنده وجود پل در مسیرهای بعدی است اطلاع رسانی مناسبی برای شهروندان پیش بینی گردد با توجه به جدول شماره (7) و شکل شماره (8) حدود 89 درصد شهروندان از کیفیت زیبایی و نظافت موجود در پل‌های عابر پیاده احساس نارضایت دارند و می‌توان گفت این نارضایتی در تمام پل‌های عابر پیاده وجود دارد. این نارضایتی را می‌توان به عدم توجه به روشنایی و نبود طرح‌های متفاوت در پل‌های هوایی دانست، بیشتر پل‌های موجود در کمربندی شهر مشهد که بیشترین عبور عابرپیاده را دارا می‌باشد دارای یک فرم مشخص و همچنین عدم توجه با محیط اطرف می‌باشد که این خود سبب می‌شود تا زیبایی در پل‌های عابر پیاده وجود نداشته باشد.

 

جدول 7:میزان رضایت شهروندان از زیبایی ونظافت پل‌های غابرپیاده

فراوانی تجمعی

درصد اعتبار

درصد

فراوانی

معیار

-

-

-

-

خیلی خوب

1

1

1

4

خوب

10.4

9.4

9.4

36

متوسط

28.4

18

18

59

ضعیف

100

71.6

71.6

275

خیلی ضعیف

 

100

100

384

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 8:تحلیل فضایی از کیفیت زیبایی و نظافت

 تجزیه و تحلیل تصاویر بابیشترین و کمترین ترجیحات

     پس از گردآوری داده بر اساس ترجیحات تصاویر براساس عدد میانگین ترجیحی رتبه بندی می‌شود و 4 تصویر اولیه به عنوان تصاویر با بیشترین ترجیح مشخص خواهد شد که شماره تصاویر 20 (میانگین=2.30). 19(میانگین=2.25). 18(میانگین=2.20)24 (میانگین=2.15) در این گروه تصاویر قرار می‌گیرد. که بالاترین عدد (2.30) حد میانگین ترجیحات شهروندان را نسبت به پل‌های عابر پیاده نشان می‌دهد، این امر بیانگر عدم ترجیح نسبی بالا شهروندان از کیفیت زیباشناسی پل‌های عابر پیاده در کمربندی شهر مشهد می‌باشد. در رابطه با تصاویر با کمترین ترجیحات نیز تصاویر 4(میانگین=1.73) .10(میانگین=1.62) .12(میانگین=1.56) . 15(میانگین=1.44) می‌باشد ، که این اعداد حاکی از میانگین پایینی از سطح ترجیحات افراد نسبت به تصاویر دیگر می‌باشد. در مجموع می‌توان بیان کرد ک هبا توجه به بالاترین میانگین ترجیحی (2.30) بیانگر مسئله‌ای قابل تاملی می‌باشد این موضوع نشان می‌دهد شهروندان نسبت به پل‌های عابر پیاده ادراک زیباشناسی بالایی نداشته به عبارت دیگر پل‌ها راتا حدود زیادی فاقد کیفیت زیباشناسانه می‌دانند. می‌توان دلایل این موضوع را علاوه بر یکسان بودن فرم پل‌ها، قرار گرفتن این پل‌ها در کنار حضور زیاد خودرو و وجود تراکم ساختمانی، تبلیغات بسیار زیاد بر روی پل‌ها، قرار گیری در مناظر شهری متفاوت می‌باشد. این عوامل سبب شده است که خصوصیات فضای شهری متفاوت، ادراکات متفاوتی را بین شهروندان نسبت به کیفیات زیباشناختی پل‌های عابر پیاده شود.

 

 

تصاویربابیشترین ترجیحات

 

تصویرپرسشنامه شماره 20، میانگین 2.30

 

تصویر پرسشنامه شماره 19، میانگین 2.25

 

تصویر پرسشنامه شماره 18، میانگین 2.20

 

تصویر پرسشنامه شماره 24، میانگین 2.15

تصاویر باکمترین ترجیحات

 

تصویرپرسشنامه شماره 4، میانگین 1.73

 

تصویرپرسشنامه شماره 10، میانگین 1.62

 

تصویر پرسشنامه شماره 12، میانگین 1.56

 

تصویر پرسشنامه شماره 15، میانگین 1.44

نتیجه‌گیری

 

      پل‌های عابرپیاده با ایجاد ارتباط میان مسیرهای عبورعابران پیاده نقش مهمی درایجاد شبکه ارتباطی عابران پیاده درسطح شهر ایجاد می‌کنند، بنابراین ایجاد کیفیت مطلوب از طریق رعایت استاندارها دراین مکان‌ها باعث مطلوبیت آنان خواهد شد. طراحی مناسب این فضاها نه تنها کمک به بهبود سیستم حمل و نقل وسیستم ارتباطی پیاده وفضای شهری می‌کند بلکه سبب تبدیل فضای امن و جاذب جمعیت می‌شود. هدف از این تحقیق ارزیابی پل‌های عابر پیاده شهری به لحاظ کیفیت خدمات و زیبایی منظردر کمربندی شهرمشهد است، پس ازبررسی شاخص‌هایی: کیفیت ورودی وخروجی، دسترسی، امنیت، روشنایی، زیبایی و نظافت وارتباط بصری پل‌های هوایی و منظر شهری اطرف آن می‌توان به این نتیجه رسد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت شاخص‌های مورد مطالعه بسیار پایین می‌باشد. و همچنین نتایج بررسی در مورد ادراک زیباشناختی شهروندان نسبت به تصاویر مختلف پل‌های عابر پیاده در گمربندی شهر مشهد پایین می‌باشد. یا به عبارت دیگر فاقد کیفیت زیباشناسانه می‌دانند. می‌توان گفت عدم استقبال شهروندان از پل‌ها را می‌توان در ارتباط با کیفیت بصری آنها نیز دانست. از سوی دیگر می‌توان نتیجه گرفت که مناظر شهری متفاوت بصری می‌تواند در ترجیحات افراد نسبت به فرم پل‌های عابر پیاده تأثیر گذار باشد، بنابراین یکی از راه‌های ارتقا کیفیت زیباشناختی پل‌ها توجه به ویژگی‌های منظر اطراف و هماهنگی بصری پله با آن‌ها می‌باشد. پس می‌توان گفت در فرآیندهای طراحی و ساخت عناصر شهری خصوصاً پل‌های عابر پیاده شهر مشهد توجه به شاخص‌های مورد بررسی و همچنین کیفیت زیباشناختی اهمیت بسیار زیادی دارد در این زمینه باید قبل از شروع به طراحی و برنامه ریزی برای فرم پل و ویژگی‌های بصری آن، مشخصات و ویژگی‌های بصری زمینه و منظری که پل قرار است در آن مستقر شود مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته و سپس با در نظرگیری اصول هماهنگی بصری و زیبایی شناختی، پل مورد نظر طراحی و اجرا گردد. توجه به این عوامل سبب استقبال شهروندان از پل‌های عابر پیاده می‌شود و سبب بالابردن راندمان عملکردی پل‌ها می‌شود، که این خود سبب توسعه فضای شهری می‌شود.

فهرست منابع

1.  امیری ابراهیم، صذری آرش، قهرمانلو محسن (1395) ارزیابی معایب ومزایای احذاث زیرگذر عابرپیاده به جای پلهای روگذر(نمونه موردی هسته مرکزی شهربجنورد، اولین کنفراس بین المللی وسومین کنفرانس بین المللی معماری ومنظر شهری پایدار

2.  آیین نامه طراحی راه‌های شهری (1375)، بخش 10، مسیرپیاده، چاپ اول

3.  صحرایی نژاد نسیم، فرید سارا (1395) ارزیابی کیفیات زیبایی شناختی منظر پل‌های عابر پیاده در فضاهای شهری تهران با رویکرد «طراحی همخوان با زمینه، پژوهش‌های منظر شهری، سال شوم، شماره 5

 

4.  ولی پور ستایش، احمدزاده نادر (1385) عابرپیاده در ساماندهی ونقل در محیط شهری، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل ترافیک ایران

5.  پورانصفرکیارش، احمدیان رضا، رحیمی امیرمسعود (1392) طراحی مناسب زیرگذروارائه راهکارهای افزایش کیفیت آن بارویکرد توسعه پایدار (موردمطالعه: زیرگذرمیدان تجریش تهران) کنفرانس معماری وشهرسازی وتوسعه پایداربامحوریت ازمعماری بومی تاشهرپایدار، مشهد،

6.  صفارزاده محمود، باقری رامتین، میربهاء بابک، (1390) رزیابی معایب ومزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای روگذر، گزارش دانش شهر، معونت مطالعات وبرنامه ریزی امورزیرساخت وطرح جامع

7.  ناظمی الهام، محقق نسب عنایت الله (1395) لزوم بازطراحی پلهای عابر پیاده در جهت بهبود منظر شهری (با الگوگیری از نمونه‌های موفق ایران و جهان، دومین کنفرانس ملی معماریو منظر شهری پایدار،

8.  نیکومرام هاشم، وظیفه دوست حسین، خانی سروش (1386) ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل‌های عابر پیاده درون شهری شهر تهران، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره 2

9- Gottemoeller, F. (2004). Bridgescape: The Art of Designing Bridge. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

- 10- Kumar, Anthapur Sameera, & Sudhir, Gota. (2011). “Walkability and Pedestrian Facilities in Asian Cities", TRB 2011 Annual Meeting

11- Pucher, J., Dijkstra, L., (2003). Promoting safe walking and cycling to improve public health: Lessons from the Netherlands and Germany. Am. J. Public Health.p 93

12- Litman, Todd. (2112) Evaluating Non-Motorized Transportation Benefits and Costs, Victoria

Transport Policy Institute.

13- Bernaldez, F.G., Ruiz, J.P., Benayas, J., and Abello, R.P. (1988). Real landscapes versus photographed landscapes: preference dimensions. Landscape Resources, 13, 10-11.

14- Jacobs, G, (1997), “Safety Problem in Developing Countries

15- Glomb, J. (1991). Bridge aesthetic around the world. Aesthetic Aspects of Contemporary Bridge Design. Washington D.C.: Transportation Research Board, National Research Council.

16- Figg, L. (2008). Concrete Construction Engineering Handbook. In Edward G. N., R. E., C.Eng (Eds.). Washington D.C.: Aesthetics in the Construction and Design of Long-Span Prestressed Concrete Bridge.

فارسی و انگلیسی