پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در قلمروهای کوهستانی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبریز جاغرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران