تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه ژئومورفولوژی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

3 دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ‌ایران