پایش خشکسالی استان کرمانشاه طی دوره 2000-2005 با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد GIS & RS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی- گرایش برنامه‌ریزی آمایش محیطی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان.