تحلیل احساس امنیت شهری در بخش مرکزی شهرها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر بروجرد(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران