بررسی وضعیت بافت فرسوده وعوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT- AHP « مطالعه ی موردی محله ی جویباره اصفهان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان