پهنه بندی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین شهرستان خمین با استفاده از مدل منطق فازی و GIS (با رویکرد توسعه آتی شهر خمین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکانیک(طراحی کاربردی)، سرپرست دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ،‌ایران