بررسی مکان یابی فرودگاه امام خمینی (ره) با توجه به مطالعات اقلیمی براساس فرایند تحلیلی سلسله مراتبی AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (نظری و تحلیلی)

نویسنده

عضوهیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری