قابلیت‌های زیست‌محیطی در توسعه پایدارنواحی روستایی حوضه های آبخیز حوضه آبخیز رامه استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه ازاداسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاداسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران