ارزیابی راهبردهای افزایش توان رقابت پذیری کلان شهرهای ایران با تکیه بر استراتژی Coopetition مطالعه موردی:کلان شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز و زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران