تحلیلی بر اثرات فقر بر تخریب محیط‌زیست در سکونتگاه‌های روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی،دانشگاه گلستان،گلستان ، ایران