پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI (2014-1978 میلادی )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هواشناسی ، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد

2 کارشناس کامپیوتر، پژوهشکده اقلیم شناسی

3 دکترای اقلیم شناسی،پژوهشکده اقلیم شناسی

4 کارشناس ارشد هواشناسی، اداره کل هواشناسی