بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،مشهد،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،مشهد،ایران