تحلیل فضایی شبکه شهری و شهرنشینی استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین ،دانشگاه تبریز تبریز،ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران