ارائه راهبرد جهت تحقق شاخص های شهر خلاق و انتخاب استراتژی مطلوب در شهر ری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران