سنجش توزیع فضایی فقر شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری در GIS (مطالعه موردی: مناطق 12 گانه شهر بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه حغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران