تحلیل اکتشافی ماتریس فضایی شاخص‌های سلامت در مقیاس منطقه‌ای (مورد: استان خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران،قم، ایران ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران