نقش گروه‌های قومی در هویت‌یابی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی شهری- دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی.

3 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان،گرگان.