اولویت بندی درجه توسعه یافتگی شهر های جدید استان تهران (پرند ، پردیس،اندیشه، هشتگرد) به روش تاکسونومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران