بررسی و تبیین محدودیت های فراروی توانمندسازی اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: بخش‏های مرکزی و زبرخان در شهرستان نیشابور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، ایران

2 دانش آموخته توسعه روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران