شبیه‌سازی پیامد تغییر اقلیم بر نیاز گرمایشی استان فارس با ریزمقیاس نمایی برون‌داد مدل‌های گردش جوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای طبیعی، گرایش آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیای طبیعی ،گرایش آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران.