شبیه‌سازی پیامد تغییر اقلیم بر نیاز گرمایشی استان فارس با ریزمقیاس نمایی برون‌داد مدل‌های گردش جوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای طبیعی، گرایش آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیای طبیعی ،گرایش آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران.

چکیده

افزایش روزافزون تقاضای انرژی در برابر کاهش منابع فراگیر انرژی به همراه پیامدهای گرمایش جهانی، اهمیت بررسی کمی نیاز گرمایشی را در دهه­های آینده ضروری می­سازد. بدین خاطر هدف از این پژوهش واکاوی مکانی- زمانی درجه روزهای گرمایش ماهانه و سالانه استان فارس در دهه­های آینده با استفاده از داده­های گردش کلی جو EH5OM می­باشد. سپس با مدل ریزمقیاس نمایی، داده­های میانگین دمای روزانه به تفکیک 27/0 × 27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً  نقاطی با ابعاد 30 × 30 کیلومتر مساحت استان را پوشش می­دهند تبدیل شدند. آستانه دمایی ایستگاه­های استان از طریق آزمون صدک 10 و 90 درصد محاسبه و این آستانه به یاخته­ها (158 یاخته) تعمیم داده شد. سرانجام میانگین ماهانه درجه روز گرمایش در ماتریسی به ابعاد 13140 × 12 محاسبه گردید. بر اساس داده­های شبیه سازی شده حاصله الگوها مکانی با درجه روز گرمایش در قالب زمانی ماهانه و سالانه ترسیم و رابطه آن با ارتفاع، عرض و طول جغرافیایی محاسبه گردید. نتایج این محاسبات نشان داد که در دهه­های آینده بیشترین نیاز گرمایش استان در نواحی شمالی در شهرستان­های آباده و اقلید می­باشد که بیشینه آن را ماه ژانویه به میزان 600 درجه روز است. کمترین میزان نیاز گرمایش نیز در نوار جنوب در شهرستان­های لامرد و مهر می­باشد. یافته­های تحقیق نشان داد که درجه روز گرمایش در درجه اول با ارتفاع و عرض جغرافیایی تغییر می­یابد و نقش طول جغرافیایی در تغییرات درجه روز گرمایش ناچیز می باشد. بدین ترتیب که رابطه بسیار قوی و مستقیم میان ارتفاع و درجه روز گرمایش در دستکم هفت ماه سال پابرجاست. که ماه نوامبر با 879/0 درصد با ضریب معنی­داری 01/0 و ضریب تعیین 772/0 از بالاترین مقدار همبستگی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها