تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی لرستان ، لرستان ،‌ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، تهران ،ایران

3 دانشجوی دکتری تغییرات آب و هوایی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی لرستان ،‌ لرستان ، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران،‌ایران