نقش توسعه پایدار توریسم در مناطق حفاظت شده(مطالعه موردی:منطقه سبلان در استان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل ، ایران

2 گروه آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران