بررسی خشکسالی های کرمان با چهار شاخص TOPSIS، SPI ،PNPI وZ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

دانشیارگروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ، تهران ،ایران