ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی : روستای میمند،شهرستان بابک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه حکیم سبزواری ،‌سبزوار ، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران مرکز ، تهران ،‌ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه گلستان ، گلستان ، ایران

چکیده

کیفیت زندگی مردم در نواحی روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی مانند آموزش و بهداشت، سلامت، محیط طبیعی، امنیت و انجمن­های قوی وابسته است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در بین روستاییان ­ساکن در روستای میمند از توابع شهرستان بابک پرداخته­ است. جامعه ­آماری ­پژوهش حاضر را، که از نوع مطالعه توصیفی-­ همبستگی است، سرپرستان خانوار روستای میمند تشکیل می­دهند. به­منظور تعیین تعداد نمونه­ها با استفاده از فرمول­کوکران با سطح اطمینان 95 درصد (5/0 = p&q) و احتمال خطای (07/0 =d)، 50 سرپرست خانوار به­عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق از نوع پرسشنامه محقق ساخته بوده که روآیی آن با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاهی و پایایی آن با انجام پیش­آزمون و محاسبه ضریب آلفای­کرونباخ (08/0) مورد تأیید قرار گرفت. کلیه محاسبات آماری این پژوهش به ­وسیله نرم­افزار SPSS انجام گرفت. در این ارتباط شاخص­های کیفیت زندگی (متغییر وابسته­) و میزان رضایت ساکنان روستا به­عنوان متغییر­های مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد­: کیفیت زندگی­، واژه­ای پیچیده در ارتباط با شرایط و و­ضعیت جمعیت در یک ناحیه یا روستا است­. در بر گیرنده­ی ابعاد روانی است که شاخص­هایی همچون رضایت­، شادمانی و امنیت را در بر می­گیرد و در برخی موارد رضایت­های اجتماعی نیز نامیده می­شود توجه به مفهوم بُعد ذهنی­، یکی از دیدگاه­هایی است که در تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی به­کار برده می­شود. این رویکرد که به رویکرد آمریکایی کیفیت زندگی معروف است در نتیجه بین ­همبستگی بین شاخص­های اجتماعی کیفیت زندگی با میزان رضایت ساکنان روستا و مستقیمی (15/0) وجود دارد. از اینرو فرضیه تحقیق با 95% اطمینان تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها