ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اقلیم گردشگری شهرهای ساحلی شمال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه زنجان ، زنجان، ایران